Две сирийски момичета на българската люлка

Деца от Сирия се люлеят на детската площадка в център Пъстрогор. ВКБООН/Д. Кашавелов

Деца от Сирия се люлеят на детската площадка в център Пъстрогор. ВКБООН/Д. Кашавелов, май 2014

Намерих децата седнали на люлка, отдалечени от другите. Не мога да забравя тяхното безмълвно присъствие, което ме накара да си представя какво са преживели.

Добрин Кашавелов
Фотограф​


1 семейство, разделено от война, е прекалено много

Научи повече за работа на ВКБООН на UNHCR.org